Ben Arnold Band at Gorgas Park

Gorgas Park, Philadelphia, PA